VCU

De Veiligheids en gezondheids Checklist Uitzend- en detacheringsbureaus (VCU) dient als basis voor de certificering. Uw VG-beleid wordt op basis van dit document door de certificatie-instelling beoordeeld.

De VCU beschrijft de werkzaamheden die in het kader van certificering verricht dienen te worden door zowel de certificerende instantie als het uitzend- of detacheringsbureau. Een uitzend- of detacheringsbureau dat volgens dit programma gecertificeerd is, zal een VCU-certificaat voor zijn veiligheidsbeheersysteem ontvangen. Het betreffende VCU-certificaat zal afgegeven worden op basis van de dan geldende beoordelingscriteria voor certificatie, op basis van de Veiligheids Gezondheids Checklist Uitzend- en detacheringsbureaus.

Hierna volgt een beschrijving van de 4 stappen die gezet moeten worden om VCU gecertificeerd te geraken.

Stap 1: Minimum voorwaarden voor het verkrijgen van een VCU-certificaat

VCU is bedoeld voor uitzend- en detacheringbureaus die personeel leveren aan bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico of werken in een risicovolle omgeving zoals: werkzaamheden in fabrieken, installaties, werkplaatsen en projectlokaties.

Dit zijn dezelfde activiteiten als bedoeld voor bedrijven met een VCA-certificaat. Zie voor verdere informatie Voor welke activiteiten is VCA-certificatie bedoeld?
VCU is bijgevolg in eerste instantie bedoeld voor het uitzenden van personeel naar:

  1.     Opdrachtgevers die VCA-certificaten opleggen;
  2.     Bedrijven met een VCA-certificaat.   

Stap 2: Opstellen actiepunten VG-beheersysteem

Nu gaat u aan de slag met het opstellen van actiepunten ter verbetering van uw VG-beheersysteem (VG = Veiligheid, Gezondheid). Voordat u daarmee begint, zult u eerst de Veiligheid en gezondheid Checklist Uitzend- en detacheringbureaus (VCU) moeten doorlopen om na te gaan waar u als bedrijf reeds aan voldoet en waar u nog niet aan voldoet. De VCU bestaat uit een groot aantal vragen: zogenaamde "mustvragen" (codering "*") en puntenvragen. Een vraag wordt positief beoordeeld indien aan alle verificatiepunten is voldaan. De puntenwaardering per vraag geldt uitsluitend, indien in zijn geheel aan de vraag voldaan wordt. Indien niet of gedeeltelijk aan een vraag wordt voldaan, worden geen punten toegekend. Het doorlopen van deze vragen geeft u inzicht in wat u reeds wel en wat u nog niet op orde heeft. Bij het VCU-certificaat moeten alle mustvragen met "*"-codering ( 20 in totaal) positief beoordeeld worden, tenzij anders vermeld. Tevens dient een minimale score van 55 punten op de overige vragen te worden behaald. De onderdelen waar u nog niet aan voldoet, neemt u op als actiepunt

Stap 3: Uitvoeren actiepunten VG-beheersysteem

Na het opstellen van de actiepunten kan gestart worden met de uitvoering ervan. Voor een groot deel bestaat dit uit het aanbrengen van verbeteringen ten aanzien van uw VG-beheersysteem.

Stap 4: Certificatie

De toetsing wordt gedaan door een auditor van een, door u zelf gekozen, geaccrediteerde certificatie-instelling (CI) en bestaat uit twee delen: het beoordelen van uw VG-beheersysteem 'op papier' en een toetsing van de feitelijke toepassing in de praktijk. Voldoet u aan de eisen, dan wordt u gecertificeerd. Indien er tekortkomingen geconstateerd worden, krijgt u de gelegenheid om verbeteringen aan te brengen. Het VCU-certificaat is in beginsel geldig voor een periode van drie jaar.Dit is afhankelijk van de (positieve) resultaten van de tussentijdse audits, die op periodieke basis (minimaal éénmaal per jaar) worden uitgevoerd.