OHSAS 18001

OHSAS 18001 bevat eisen voor een arbomanagementsysteem waarmee de organisatie de arborisico's die verband houden met de activiteiten van de organisatie kan beheersen en de prestatie van het systeem kan verbeteren. De OHSAS richtlijn heeft in eerste plaats betrekking op arbeidsomstandigheden en niet op de veiligheid van producten en diensten. Een arbomanagementsysteem op basis van OHSAS 18001 bestaat uit vijf onderdelen:

  1. Arbobeleid.
  2. Planning.
  3. Implementatie en uitvoering.
  4. Controle en corrigerende maatregelen.
  5. Beoordeling door de directie.

Arbobeleid
In dit onderdeel van het arbomanagemensysteem legt de organisatie algemene uitgangspunten voor het arbobeleid vast. In het onderdeel planning worden deze uitgangspunten uitgewerkt in concrete doelstellingen, taakstellingen en arbomanagementprogramma's. Wat betreft het arbobeleid moet een organisatie zich committeren aan drie basisverplichtingen:

  1. Voldoen aan relevante wet- en regelgeving.
  2. Streven naar continue verbetering t.a.v. risico's en gevaren.
  3. Bekend gemaakt aan alle medewerkers zodat zij zich bewust zijn van hun eigen verplichtingen op arbogebied.

Veel organisaties leggen het arbobeleid vast in een beleidsverklaring.

Planning

De beleidsuitgangspunten moeten vanuit de specifieke organisatieomstandigheden worden vertaald in doelstellingen en programma's die zijn gericht op het verminderen van arborisico's en incidenten. Daarvoor is het essentieel dat alle arborisico's en gevaren worden geïnventariseerd. De wettelijke eis tot het uitvoeren van de RI&E dekt voor een groot deel deze eis uit de OHSAS 18001. Afhankelijk van de ernst van arborisico's en -gevaren speelt wat in wet- en regelgeving is opgenomen een belangrijke rol. Eisen uit wet- en regelgeving vormen het minimumniveau voor de geformuleerde doelstellingen.