ISO

Kwaliteitssysteem: ISO 9001 : 2000

Waar staat ISO voor?

De International Organization for Standardization (ISO) is een internationale organisatie die normen vaststelt met betrekking tot het waarborgen van kwaliteit. De organisatie is een samenwerkingsverband van nationale standaardisatieorganisaties in 156 landen, dit betekent ook dat de certificaten die worden uitgegeven rond de wereld worden erkend.

Wat is ISO 9001:2000?

ISO 9000 is een serie standaarden van het ISO-instituut die vastlegt hoe een organisatie zijn kwaliteit kan waarborgen. Op het gebied van kwaliteitszorg is de ISO 9001:2000 uitgegroeid tot de standaard norm. Deze norm bestaat uit een aantal eisen waaraan een organisatie dient te voldoen, wanneer hieraan wordt voldaan zijn de processen in de organisatie inzichtelijk en gemakkelijk beheersbaar en bestuurbaar geworden. Ook is het zo dat het ISO 9001-2000 door steeds meer klanten wordt geëist, dit om meer zekerheid te vergaren over de organisatie die achter het gekochte product of dienst zit.

Wat houdt ISO 9001:2000 in?

ISO 9001:2000 bevat vijf hoofdstukken waarin aandachtspunten staan aangegeven.
De aandachtspunten geven aan waar naar gekeken moet worden binnen een
organisatie. Deze aandachtspunten zijn:

 

 1. Kwaliteitsmanagementsysteem:
 2. Hoe verlopen de processen en hoe kunnen ze worden   beheerst? Zijn hierbij documenten nodig?    Zo ja, hoe wordt ervoor gezorgd dat de juiste documenten op het juiste moment op de juiste plaats zijn?
 3. Directieverantwoordelijkheid: Wat zijn het beleid en de doelstellingen van de onderneming? Op welke manier wordt hier invulling aan gegeven? Hoe zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden verdeeld? Hoe toont de directie haar betrokkenheid bij de opzet en het onderhoud van het kwaliteitssysteem?
 4. Management van middelen: Hoe zorgt de onderneming tijdig voor de juiste middelen en faciliteiten? Welke opleiding en ervaring zijn nodig voor de verschillende functies en hoe wordt hierin voorzien?
 5. Realiseren van het produkt: Snapt de organisatie wat de klant vraagt? Kan dat geleverd worden? Hoe wordt getoetst of het ontwerp steeds aan de eisen voldoet? Hoe zorgt de onderneming ervoor dat zij datgene geleverd krijgt wat ze wil hebben? Hoe wordt het feitelijke produktie- of dienstverleningsproces beheerst?
 6. Meting, analyse en verbetering: Op welke manier wordt de klant(on)tevredenheid bewaakt en wordt gecontroleerd of de processen en de produkten aan de eisen (blijven) voldoen? Op welke wijze worden opgetreden fouten (in het proces of in het produkt) zó afgehandeld dat herhaling van diezelfde fout onwaarschijnlijk is? Hoe kan het optreden van fouten worden voorkomen?

 

Inhoud van de werkzaamheden   

De werkzaamheden die de adviseur uitvoert om tot ISO-9001:2000 certificering te komen, omvatten onder andere de volgende onderwerpen:

 1.     Inventarisatie van bestaande procedures, documenten, etc.;
 2.     Het aanwijzen van een kwaliteitsmanager binnen het bedrijf
 3.     Opstellen van een stappenplan van de te verrichten werkzaamheden;
 4.     Introductiebijeenkomsten voor directie en personeel;
 5.     Schrijven en verwerken van procedures voor het ISO-handboek;
 6.     Begeleiding en toepassing van het kwaliteitssysteem binnen de organisatie;
 7.     Toetsen, corrigeren en bijsturen van procedures d.m.v. interne audits;
 8.     Het kiezen van de juiste certificerings instantie die de externe audits uit voert

 

Wil u meer informatie over de ISO 9001:2000 of de toepassing hiervan? Neem gerust contact met ons op!